Prioriteringar EU-ordförandeskapet

Ladda ned som pdf.

Det här är Techalliansens förslag på prioriteringar under det svenska EU-ordförandeskapet 2022

Under det svenska EU-ordförandskapet våren 2023 kommer många centrala rättsakter på det digitala området att förhandlas. Sverige har därmed möjlighet att sätta sin prägel på förhandlingarna om till exempel reglering av plattformar, data, artificiell intelligens, mobilt-bankID, och cybersäkerhet. Alla är lagstiftningsförslag som sätter ramarna för framtidens digitala marknad och som Sverige kommer att behöva förhålla sig till.

Det svenska ordförandeskapet erbjuder unika möjligheter att driva såväl enskilda förhandlingar som att sätta en bredare agenda inför valet av ny europeisk kommission 2024. Sveriges unika position runt förhandlingsbordet de nästkommande 6 månaderna kan göra skillnad.

Vi i Tech-alliansen hoppas att Sverige kan bli en konstruktiv kraft som agerar ”honest broker” runt förhandlingsbordet men som samtidigt försvarar svenska intressen. När stora delar av Europa och ansvariga kommissionärer tycks premiera en inåtblickande agenda måste Sverige agera väktare mot att protektionism, administrativa bördor och regelkrångel smyger sig in i alla de rättsakter som kommer att diskuteras under det svenska ordförandeskapet.

Här är Tech-alliansens viktigaste prioriteringar inför ordförandeskapet.

Undvik överlappande regleringar

Tsunamin av lagstiftning inom det digitala området har gjort det svårt för näringslivet att veta vilka regler som ska implementeras på vilket sätt. I vissa delar finns t.o.m. regler som är motsägelsefulla och kommissionen har inte alltid fullt respekterat sina egna konsekvensanalyser. Att under förhandlingarnas gång regelbundet uppmana EU-kommissionen att se över hur olika lagstiftningar påverkar varandra kommer att bli en viktig uppgift för svenska förhandlare.

Säkerställ att ny AI-reglering uppmuntrar innovation

Världens första regionala och mer omfattande lagstiftning om AI, som EU nu driver igenom, bör koncentreras till att hantera potentiella integritets- och säkerhetsrisker med så kallade högrisksystem. AI-system som redan täcks av harmoniserad säkerhetslagstiftning inom EU bör exkluderas för att undvika onödiga och överlappande verifieringsprocesser. Definitionen av artificiell intelligens bör följa OECD:s arbete och ta sikte på ett framtida regelverk med en genuint risk-baserad ansats där alla AI-system bedöms på egna meriter och utifrån dess användning och potentiella skadeeffekter.

Proportionerliga krav på företag som delar data

Ambitionen i pågående förhandlingar om EU:s dataakt att öka konsumentens möjligheter att dela data med tjänsteleverantörer de själva väljer måste kombineras med effektiva och proportionerliga krav på företagen. Nya datadelningsregler bör gå hand i hand med branschövergripande villkor samt möjliggöra företagens möjligheter att delta och innovera i framtidens dataekonomi.

Inga digitala murar mot omvärlden

EU:s ambitioner att under parollen ”teknologisk suveränitet” strypa tillgång till teknik och investeringar från likasinnade globala partners riskerar att hämma Europas tillväxt och innovationsförmåga. Planer på att till exempel bygga ett datamoln eller system för certifiering av cybersäkerhet där enbart europeiska företag tillåts medverka kommer varken leda till ökad säkerhet eller förbättrad konkurrenskraft för europeiska företag.  Vi är del av ett globalt digitalt ekosystem och stärker bäst europeisk kapacitet inom det digitala området tillsammans med andra. Sverige måste ta upp kampen mot digital protektionism.

Det uppdaterade dataskyddsavtalet mellan USA och Europa måste komma på plats omgående

Fungerande dataflöden över Atlanten är en nyckelkomponent för att våra företag ska kunna fortsätta växa och utveckla morgondagens lösningar. Det uppdaterade avtalet som undertecknades av President Biden och Ursula von der Leyen i maj 2022 behöver nu omsättas i praktiken. Under ordförandeskapet vill vi att Sverige arbetar nära kommissionen för att säkerställa att avtalet så snart som möjligt kan börja användas i praktiken.

Stärk forskning och utveckling i nästa utvecklingsfas av Internet

Diskussionerna i Bryssel kring nästa regleringsvåg inom det digitala området har redan inletts. Under 2023 förväntas kommissionen ta fram ett initiativ om Metaverse eller virtuella världar. I ett skede där Metaverse bara har börjat ta form behöver vi inta en nyfiken och utforskande inställning till vad dessa trender kan bidra med. Vi vill därför se tydliga satsningar på forskning och utveckling för att säkerställa att EU kan konkurrera och ta täten i fråga om nästa generations framgångsrika innovationer och företag.Fler halvledare och snabbare utrullning av 5G avgörande för digital omställning
För att bygga en styrkeposition kring halvledarteknologi krävs världsledande forskning och utbildning inom området. Tech-alliansen välkomnar satsningar på att stärka forskningen och utveckla det industriella ekosystemet för halvledare i Europa och ser tillgången på kompetens, över hela värdekedjan för halvledare, som den dominerande, begränsande faktorn. En annan förutsättning för europeisk digitalisering och konkurrenskraft är utrullningen av 5G. Samtidigt som vi talar 5G måste vi förbereda för nästa generations mobilnät 6G, bland annat genom forskningssamarbeten