Digital reformagenda för Sverige

Ladda ned som pdf.

Svenska företags förmåga att utveckla, använda och exportera ny teknik och nya tjänster har varit och är avgörande för vår välståndsutveckling. Det svenska teknik-undret har gjort oss världsledande och till ett av de mest teknologiskt avancerade länderna.

Samtidigt framträder en annan bild. Konkurrensen hårdnar och Sverige håller på en rad områden att tappa sitt försprång till andra länder som flyttar fram positionerna. Frågor om teknik, innovationer och digitalisering ligger långt ner på beslutsfattarnas dagordning. Vi saknar en proaktiv och bred politikutveckling kring framtidens frågor som kan lägga grunden för att Sverige tar nästa kliv. När digitaliseringsområdet regleras på EU-nivå upplever vi dessutom att den svenska rösten är svag.

I en tid då ny teknik och digitala lösningar är helt avgörande för att klara framtidens välfärdsutmaningar, uppnå hållbarhetsmål och säkra morgondagens jobb ser vi en betydande potential för beslutsfattare och politiska partier att utveckla sin syn på digitalisering och fördjupa sin förståelse för de möjligheter digitaliseringen skapar för samhället och medborgarna.

Utan en kraftfull och offensiv svensk agenda som tar till vara nuvarande och framtida möjligheter kommer Sveriges konkurrenskraft och välståndsutveckling på sikt att försämras. Utan en nyfiken och mer positiv syn på data, teknik, AI och algoritmer kommer Sverige varken kunna erbjuda effektiv välfärd eller ge goda förutsättningar för näringslivet att skapa framtidens jobb.

Utan en kraftfull reformagenda för digitalisering stannar Sverige – eller hamnar åtminstone rejält på efterkälken. Här följer några av Techalliansens förslag.

1. En politik som sätter digitala frågor i centrum

Digital infrastruktur och digitala tjänster är idag en integrerad del av svenska företag och alla samhällssektorer. På samma sätt som politikutvecklingen på EU- nivå har sammanflätat näringsliv och digitalisering, behöver arbetet med dessa frågor prioriteras i Sverige och utgöra en självklar del av en bredare politisk agenda som spänner över flera områden.

2. Smart reglering av data

Sverige har möjlighet att ta en stark position i digitala frågor på EU-nivå och säkerställa att regleringen av data bidrar till vår innovationskraft. Att svenska företag har goda möjligheter att använda data för att kunna utveckla bättre och mer relevanta digitala tjänster är en förutsättning för att kunna konkurrera internationellt.

3. Skapa möjligheter för små och medelstora företag att växa

Möjligheterna för små och medelstora företag att växa måste stärkas. Därför behövs en sammanhållen småföretagarpolitik som aktivt verkar för att inkludera dessa företag i den digitala utvecklingen. Det behövs också kompetensinvesteringar och regelförenklingar som möjliggör för företagen att fokusera på sin kärnverksamhet så att de kan utvecklas till att bli morgondagens svenska storföretag.

4. Krafttag för att öka digitaliseringstakten i offentlig sektor

Det måste finnas ett tydligare nationellt ansvar för och styrning av den digitala infrastrukturen inom offentlig sektor. Verksamheterna måste sluta att låsa in sig i föråldrade eller specifika tekniska lösningar och i stället kommunicera med varandra över kommun- och regiongränser och möjliggöra nya lösningar inom till exempel vård, skola och omsorg.

5. Satsa på kompetensförsörjning och att attrahera talanger

Sverige har stor brist på den kompetens som är nödvändig i den digitala världen. Det gör det svårt för företag att etablera sig och verka i Sverige. Det behövs därför stora insatser inom många områden för att skapa, rekrytera och behålla talanger och erfaren arbetskraft på en internationell arbetsmarknad.

6. Stärk den svenska tech-rösten i EU och värna öppenhet mot omvärlden

Vi behöver en stark svensk röst i de regelsamtal som nu förs
på EU-nivå om plattformar, data, AI, konkurrensvillkor, cybersäkerhet mm. Vi måste ta på oss ledartröjan och proaktivt driva en innovationsvänlig tech-agenda med frågor som är viktiga för Sverige och svensk konkurrenskraft. Vi behöver också redan nu utarbeta konkreta målsättningar för vad det svenska EU-ordförandeskapet vill uppnå inom området.