Techalliansen om Trade and Technology Council (TTC)

Den 30–31 maj står Sverige värd för ett möte inom Trade and Technology Council (TTC) mellan EU och USA. Techalliansen är övertygade om att starka transatlantiska relationer bidrar till jobbskapande, grön tillväxt och välstånd i såväl EU som USA. Läs vår position inför mötet här.

Tunga politiska företrädare på europeisk nivå tycks alltmer upptagna av idéen om europeisk suveränitet. En ny era gryr där man fjärmar sig mot samarbeten i både öst och väst. Idéer om att EU är starkare utan USA, våra viktigaste samarbetspartner, har fått ny vind i seglen. Liknande tendenser har fått fäste i USA där planer på massiva subventioner till amerikanska företag riskerar att diskriminera företag från Europa.  

Denna utveckling är djupt oroande. För våra möjligheter att bygga fred och för att värna gemensamma demokratiska värdering i en värld med ökande auktoritära krafter. Och för våra förutsättningar att skapa jobb och tillväxt på bägge sidorna av Atlanten. I stället för att fokusera på hur vi ska samarbeta mindre med varandra måste vi intensifiera arbetet inom vilka områden vi ska samarbeta mer. Det handelspolitiska råd som EU och USA lanserade 2021, TTC, (Trade and Technology Council ) är ett utmärkt forum för just detta.

När det svenska EU-ordförandeskapet nu välkomnar bl.a. USA:s utrikesminister, Anthony Blinken, och EU:s digitaliseringskommissionär, ,Margarethe Vestager, till Luleå för ett nytt TTC-toppmöte behövs positiva injektioner som på sikt kan bygga en gemensam transatlantisk tech-agenda. Politiska deklarationer och signaler är viktigt men inte tillräckligt. Toppmötet måste leverera resultat.   

För det första behövs en tätare transatlantisk dialog kring reglering och genomförande av ny lagstiftning inom tech-området. Risken för diskriminerande åtgärder och oförutsedda konsvenser av beslutade regler måste minskas. Vi föreslår därför att nya förslag från lagstiftarna i Bryssel och Washington föregås av ett obligatoriskt samråd där EU och USA tvingas diskutera, jämföra och analysera konsekvenserna av föreslagen lagstigning. Ambitionen från förra toppmötet att skapa en gemensam färdplan för AI-området är ett steg i rätt riktning och vi hoppas att toppmötet i Luleå kommer att utöka dessa samarbetsmekanismer till fler områden.

Beslutsfattarna måste göra sitt yttersta för att tech-regler som nu tas fram på EU-nivå, inom t.e.x. AI och dataområdet, inte utvecklas till morgondagens handelshinder mellan EU och USA.  

För det andra vill vi se ett starkare ledarskap i standardiseringsfrågor. Samarbete kring tekniska standarder för tex AI, 6G, laddinfrastrukturer eller Metaverse är en viktig komponent i ambitionen att bygga en gemensam marknad. Vi måste mota försök att politisera standardiseringsprocesserna runtom i världen och istället slå vakt om principen att standardisering även fortsättningsvis bör hanteras av industrin.

För det tredje, ett utökat forskningssamarbete mellan EU och USA skapar bättre förutsättningar för att utveckla morgondagens teknologier. För att fortsatt leda utvecklingen av framtidens mobilteknologi  föreslår vi att det inrättas ett transatlantiskt samarbetsforum för 6G. Genom att samla den transatlantiska expertisen från industrin och akademin kan vi utbyta viktiga erfarenheter och lärdomar som gör oss globalt starkare  och därmed fortsatt ledande inom utveckling och i förlängningen användningen av 6G.

Slutligen, en gemensam transatlantisk tech-agenda bör ta avstamp i ambitionen att amerikanska och europeiska företag ska kunna verka på varandras marknader under samma förutsättningar. Då måste vi också kunna utväxla data på ett säkert och effektivt sätt. Överenskommelsen mellan Joe Biden och Ursula von der Leyen från 2022 om transatlantiska dataflöden måste ratificeras omgående och omsättas i praktiken för att företag och myndigheter ska kunna utveckla och använda innovativa och tillväxtskapande affärslösningar.

Utan politisk vilja och utan ett sammanhållande kitt kommer inte TTC att kunna leverera några resultat. När amerikanska och europeiska förhandlare landar i Luleå om ett par veckor hoppas vi att de hunnit skaka av sig den senaste tiden av isolationistiska tendenser och uttalanden och istället väljer att utveckla samarbeten på nya områden.

Den transatlantiska alliansen har historiskt varit avgörande för Europas säkerhet och välstånd. Den behöver fortsatt värnas i dagens turbulenta geopolitiska klimat. Allt annat vore förödande.